Reflection Forum / Widening vs Deepening: A Dilemma for EU & WB


Conclusions of the Regional Reflection Forum “Deepening Vs. Widening: A Dilemma for the European Union and the Western Balkans?” organized last month in partnership with the ‘Friedrich Ebert Stiftung Foundation’ (FES) and the Austro-French Centre for Rapprochement in Europe (CFA/ÖFZ), in close cooperation with a network of think-tanks from throughout Europe, takes more relevance after the decision to not open the EU accession negotiations for Albania and North Macedonia. This public debate between key various actors, is an opportunity but also a necessity for a new approach to better know and bring closer EU with Western Balkan countries in their joined path towards a united Europe.
Watch the highlights of this Reflection Forum

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Përfundimet dhe konkluzionet e Forumit të Reflektimit “Zgjerimi Vs. Thellimi: Një Dilemë për Bashkimin Europian dhe Ballkanin Perëndimor?” që u organizua nga EU Policy Hub muajin e kaluar në partneritet me Friedrich-Ebert-Stiftung dhe ‘Austro-French Centre for Rapprochement in Europe’, merr më shumë relevancë pas vendimit të ditëve të fundit për mos-hapjen e negociatave me BE-në për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Ky debat publik mes aktorëve të ndryshëm është një mundësi por edhe një nevojë për një tjetër qasje për të njohur e sjellë më afër BE-në dhe vendet e Ballkanit Perëndimor në rrugëtimin e tyre të përbashkët drejt një Evrope të bashkuar.
Ndiqni momentet më të mira të Forumit të Reflektimit