Traktati i Romës (1957)

http://ec.europa.eu/archives/emu_history/documents/treaties/rometreaty2.pdf

Traktati i Lisbonës (2009)

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_1.1.5.pdf

Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf

White Paper on the future of Europe

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf

Raporti i KE për Shqipërinë (2016)

http://www.integrimi.gov.al/al/dokumente/raportet-e-ke-per-shqiperine/raporti-i-ke-2016&page=1