Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri Është misioni diplomatik i përhershëm i BE-së në Shqipëri

http://eeas.europa.eu/delegations/albania/index_en.htm

https://www.facebook.com/eu.delegation.albania?fref=pb

https://www.youtube.com/user/eudelegationalbania

European External Action ServiceEEAS është shërbimi diplomatik i Bashkimit Evropian. Kjo stukturë ndihmon shefin e punëve të jashtme të BE-së, Përfaqësuesin e Lartë për Punë të Jashtme dhe Politikat e Sigurisë  të zbatojë politikën e jashtme të përbashkët dhe të sigurisë të BE-së

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en

https://www.facebook.com/EuropeanExternalActionService

EU tenders– është faqja zyrtare e publikimeve për tendera dhe prokurime publike të Bashkimit Evropian

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1502013782171&do=publi.welcome

http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do?ccChoiceCookie=true

Parlamenti Evropian– Faqja zyrtare e Parlamentit Evropian, organi legjislativ i zgjedhur i Bashkimit Evropian.

http://www.europarl.europa.eu/portal/en

Këshilli Evropian i BE– Këshilli Europian përcakton drejtimin dhe prioritetet e përgjithshme politike të BE-së.

http://www.european-council.europa.eu/home-page.aspx?lang=en

Presidenca e Këshillit të BE-së– Presidenca e Këshillit bëhët me rotacion midis vendeve anëtare të BE çdo 6 muaj. Gjatë kësaj periudhe 6mujore, presidenca kryeson takimet në çdo nivel në Këshill, duke ndihmuar në sigurimin e vazhdimësisë së punës së BE-së në Këshill.

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/26-council-rotating-presidencies-revised-order/

Komisioni Evropian Komisioni Evropian është organi ekzekutiv i Bashkimit Evropian dhe promovon interesin e tij të përgjithshëm.

https://ec.europa.eu/commission/index_en

Faqja zyrtare e Bashkimit Evropian 

https://europa.eu/european-union/index_en

Fondi Social Evropian ESF– është mjeti kryesor për nxitjen e punësimit dhe përfshirjes sociale në Evropë

europa.eu/comm/employment_social/index_en.htm

Zyra e Statistikave të Bashkimit Evropian EUROSTAT

http://europa.eu/comm/eurostat

Qendra e Përbashkët Kërkimore (JSC) është shërbimi shkencor dhe i dijes të Komisionit Evropian
https://ec.europa.eu/info/departments/joint-research-centre_en

Qendra e përkthimit për organet e Bashkimit Evropian
www.cdt.europa.eu

Rrjeti Evropian i Informacionit dhe Vëzhgimit të Mjedisit (Eionet) është rrjeti që ka për qëllim të sigurojë të dhëna, informacion dhe ekspertizë në kohë dhe me cilësi për të vlerësuar gjendjen e mjedisit në Evropë

www.eionet.europa.eu

RAPID- është databaza e konferencave për shtyp të Komisionit Evropian
www.europa.eu/en/comm/spp/rapid.html

Qendra Evropiane e Dokumentimit (EDC)- është një organ i caktuar nga Komisioni Evropian për mbledhjen dhe shpërndarjen e botimeve të Bashkimit Evropian për qëllime kërkimi dhe edukimi. Ka 400 qendra të tilla në të gjitha shtetet anëtare të BE-së.
europa.eu/comm/libraries/bibliotheques_fr.htm

Përfaqësitë në vendet anëtare
europa.eu/comm/offices.htm

Përfaqësitë në vendet e botës së tretë:
europa.eu/comm/external_relations/repdel/index.htm

Faqja Zyrtare e Delegacioneve të BE-së

europa.eu/comm/external_relations/delegations/intro/web.htm

EUR-Lex- është faqja zyrtare që ofron informacion dhe akses në ligjet e Bashkimit Evropian
http://eur-lex.europa.eu/content/tools/TableOfSectors/types_of_documents_in_eurlex.html

Shërbimi i Informacionit për Kërkimin dhe Zhvillimin e Komunitetit (CORDIS)është hapësira kryesore e Komisionit Evropian dhe portali për shpërndarjen e  informacionit mbi të gjitha projektet kërkimore të financuara nga BE dhe rezultatet e tyre.
http://cordis.europa.eu

Eurobarometri – sektori i analizës së opinionit publik i Komisionit Evropian
europa.eu/comm/public_opinion/index.htm

Banka Qendrore Evropiane (ECB)- është Institucioni bankar i 19 vendeve të Bashkimit Evropian që kanë miratuar euron
www.ecb.int

Komiteti Ekonomik dhe Social Evropian (EESC)- është zëri i shoqërisë civile të organizuar në Evropë

www.eesc.europa.eu

Komiteti Evropian i Rajoneve (CoR)është një organ këshillimor i BE-së i përbërë nga përfaqësues të zgjedhur në nivel lokal dhe rajonal nga 28 shtetet anëtare. Nëpërmjet tij mund të të ndajnë mendimet e tyre mbi legjislacionin e BE-së që ndikon drejtpërsëdrejti tek rajonet dhe qytetet
www.cor.europa.eu

Organizata për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ekonomik (OECD)është organizata boterore e cila promovon politikat për mirëqenien ekonomike dhe sociale të njerëzve në mbarë botën.
www.oecd.org

Parlamenti Rinor Evropian (EYP) është një program unik edukimi i cili bashkon të rinjtë nga e gjithë Evropa për të diskutuar tema aktuale në një mjedis parlamentar
www.eyp.org/

Konventa Evropiane e të Rinjve (EYC):
www.youth-convention.net/