Dimensionet sociale të Zgjerimit të BE-së – një takim me znj. Stine Klapper, drejtoreshë e Friedrich Ebert Stiftung Tirana

EU Policy HUB organizoi webinarin si pjesë të një serie, të mbështetur nga FES, që synon të theksojë rëndësinë e bisedimeve të negociatave të BE për Shqipërinë, pavarësisht pandemisë dhe izolimit.

Pjesë e diskutimit ishin 32 aktivistë, përfaqësues të Shoqërisë Civile, sindikalistë, gazetarë dhe profesionistë që patën rastin të bëjnë pyetje dhe të diskutojnë me znj. Klapper mbi perspektivat e ndryshme të dimensioneve sociale të zgjerimit.

Në prezantimin e saj ajo sqaroi se BE është një nxitës i fortë për ndryshime sociale, megjithëse politikat sociale nuk bien kryesisht në kompetencat e BE-së, por kryesisht nën kompetencat e shteteve anëtare.

Ajo diskutoi nga një këndvështrim social-demokratik konceptet siç është parimi i subsidiaritetit si një mjet për çështje që nuk mund të zgjidhen në nivelin e vendeve anëtare ose më poshtë por duhet të zgjidhen në nivelin e BE.

Ajo gjithashtu diskutoi me pjesëmarrësit për mosmarrëveshjet brenda BE-së se sa duhet të bëhet si komunitet dhe sa individualisht si një shtet anëtar dhe kjo reflektohet edhe në sistemet shumë të ndryshme të sigurimeve shoqërore brenda shteteve anëtare.

Në diskutimin e saj mbi perspektivën e gjermanëve për dimensionet sociale, zonja Klapper tha: “Shumë gjëra që janë bërë në nivelin shoqëror në Gjermani janë bërë bazuar në privatizim dhe jo në politika sociale. Por kohët e fundit njerëzit kanë kuptuar se sa dëm mund të ketë ose ka bërë kjo axhendë e re liberale.

Mund të themi se mirëqenia në Gjermani është rritur mjaft, edhe prej asaj çka komuniteti Evropian ka sjellë në Gjermani, e jo veç prej politikave sociale. “

Kur u pyet për ndikimin që ka dimensioni shoqëror në kontekstin e zgjerimit, znj. Klapper tha – “Deri më tani, dimensioni shoqëror nuk ka qenë aq i spikatur në strategjitë e zgjerimit. Në BE është integruar në fondet IPA, iniciativat ose raportet e ndryshme kur shpjegon se si politikat sociale kanë qenë apo jo të integruara në strategjitë e zgjerimit. Ai reflekton në zgjerim, por është për të ardhur keq që nuk është një dimension më i fortë. “

Duke iu përgjigjur pyetjeve në lidhje me kufizimet e të drejtave gjatë pandemisë, siç janë e drejta e punës, kujdesi shëndetësor etj. Ajo u përgjigj: “Për shkak të pandemisë këto të drejta themelore mund të kufizohen, por është e nevojshme për të mbetur nën kontrollin demokratik, duhet të kufizohen në kohë dhe duhet diskutuar nëse është proporcionale apo jo. Shtetet mund të bëjnë shumë në rastet e urgjencës. Përveç kësaj ka shumë për të bërë për politikat sociale, sepse pandemia do të përfundojë së shpejti, dhe ne do të përballemi me vështirësi ”

Pyetjet në lidhje me pozicionin e saj si drejtoreshë e FES Albania, si një demokrat social dhe si një entuziast pro-BE ishin pjesë e diskutimit që pati shumë kontribute nga pjesëmarrësit që u angazhuan për fillimin e diskutimeve dhe shkëmbimin e mendimeve.

Projekti “Komunikimi i procesit të negociatave të Shqipërisë me BE-në”, ka për qëllim të tërheqë vëmendjen e qytetarëve, studiuesve dhe institucioneve në procesin e negocimit të Shqipërisë me Bashkimin Evropian.