NXITJA E POLITIKAVE PËR TË RINJTË NË KUADËR TË INTEGRIMIT EVROPIAN, PËRMES ZHVILLIMIT TË EKOSISTEMIT TË STARTUP-EVE DHE SIPËRMARRJES

Një shkrim nga EU Policy HUB

Duke marrë në konsideratë që vëmendja e pjesës më të madhe të vendeve te botës, në vitet e fundit po zhvendoset drejt inovacionit, sipërmarrjes dhe krijimit të ekosistemeve që promovojnë startup-et, Shqipëria po zhvillon një sërë politikash që do të nxisin rritjen ekonomike dhe do të përshpejtojnë zhvillimin e ekosistemit të startup-eve nëpërmjet një qasjeje shumë më të strukturuar që i përshtatet dhe mjedisit lokal. Synimi i këtyre politikave është dhe zhvillimi i klimës sipërmarrëse për të bërë të mundur rritjen e numrit të sipërmarrjeve të reja me potencial për t’u zhvilluar në ndërmarrje të vogla dhe të mesme (NVM) ose kompani gjithmonë e në rritje.

Për më shumë mund të gjeni në dokumentin e mëposhtëm: