ORGANIZIMI I VETËQEVERISJES VENDORE PËRKRAH HAPJES SË NEGOCIATAVE TË SHQIPËRISË

A janë njësitë e vetëqeverisjes vendore të përgatitura për pjesëmarrje në procesin e negociatave?

Një shkrim nga EU Policy HUB

Avancimi në procesin e integrimit evropian dhe procesit të hapjes së negociatave, kërkoi hartimin, miratimin dhe publikimin e Vendimit të Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 7493. Në kreun IX të vendimit të sipërpërmendur, përcaktohet se organet e njësive të vetëqeverisjes vendore informohen, konsultohen, komunikojnë në procesin e negociatave për anëtarësimin në BE, nëpërmjet Platformës së Partneritetit për Integrimin Evropian (PPIE). Organet e njësive të qeverisjes vendore janë pjesë e platformës dhe përfshihen në procesin e hapjes së negociatave përkrah shoqërisë civile, grupeve të interesit, sindikatave, botës akademike.

Për më shumë mund të gjeni në dokumentin e mëposhtëm: