EDUKIMI KUNDËR KORRUPSIONIT

MANUAL PËR TË RINJ

MANUAL PËR TË RINJ

Korrupsioni është njëri prej fenomenve më negative që pengon zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të një vendi. Kjo dukuri shpesh quhet “tumori i shoqërisë”, sepse një njeri i prekur nga tumori humb imunitetin, ndërsa një shtet me shkallë të lartë të korrupsionit humb besueshmërinë e qytetarëve. Vendet në tranzicion janë veçanërisht të rrezikuara nga ky fenomen për shkak se korrupsioni nuk lejon investimin e fondeve publike për të zhvilluar sektorët jetik, por i kanalizon ato në përfitime personale apo drejt grupeve të caktuara. Në një shoqëri të tillë, cilësia e jetës së qytetarëve është e ulët dhe pasojat janë veçanërisht të dëmshme për pjesën më të varfër të shoqërisë.
Rinia e sotme do të jetë lidershipi i të ardhmes prandaj përfshirja e rinisë në luftën kundër korrupsionit mund të sjellë ide të reja të cilat mund të kontribuojnë në zëvendësimin e politikave tashmë të vjetëruara.
Të rinjtë mund të influencohen më shumë nga moshatarët e tyre të cilët kthehen në ambasadorë të mirëqeverisjes dhe luftës kundër korrupionit.
Manuali ofron informacione bazë duke filluar nga përkufizimi i korrupsionit e deri tek nevoja e domosdoshme që korrupsioni të jetë pjesë e kurikulave, programeve shkollore, aktiviteteve e fushatave permanente që të rinjtë duhet t’i zhvillojnë në nivel vendi së bashku me stafin arsimor e akademik dhe me partnerë nga shoqëria civile dhe me mbështetje të organizatave ndërkombëtare.

Ky manual u realizua nga Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes dhe EU Policy Hub në kuadër të projektit “Të rinjtë ambasadorë të mirëqeverisjes: forcimi i angazhimit të të rinjve në luftën kundër korrupsionit përmes artit dhe komunikimit” si pjesë e Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022 me mbështetjen financiare të Bashkisë Tiranë dhe Kongresit Rinor Kombëtar.