Roli i Parlamentit në procesin e integrimit në BE: Në kërkimi të një katalizatori të mirëfilltë

Dokument Politikash rreth përfshirjes se parlamentit nëpërmjet ushtrimit të vazhdueshëm të funksioneve të tij mbikëqyrëse mbi performancën e qeverisë...

DOKUMENT POLITIKASH

Vet përparimi i vendit në procesin e anëtarësimit në BE është  kryesisht përgjegjësi e qeverisë, ndonëse me kalimin e kohës edhe parlamenti ka arritur një vlerësim të caktuar për kontributin e tij drejt arritjes së  gjithëpërfshirjes në përmbushjen e këtij qëllimi kombëtar. Në përgjithësi, përfshirja e parlamentit konsiderohet si një hap pozitiv në  mënyrë të dyfishtë, përkatësisht nëpërmjet ushtrimit të vazhdueshëm të funksioneve të tij mbikëqyrëse mbi performancën e qeverisë, si dhe përmes mundësisë për të siguruar një përfshirje të gjerë të opozitës dhe palëve të tjera të interesit në këtë proces kombëtar kyç, duke pasur parasysh funksionin e tij përfaqësues.///

Publikimi mund të shkarkohet këtu